مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۵ تا بهمن ۱۳۹۵
    qew
    برنامه ریزی و تحلیل کسب و کار/ qwe

    توضیحات: qweqweqweqdasdhrth

https://.com