مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد علوم و صنایع غذایی
  گرایش مهندسی صنایع غذایی /دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز / معدل 17
 • 1389 تا 1393
  کارشناسی مهندسی کشاورزی- علوم و صنایع غذایی
  گرایش تبدیل مواد غذایی /دانشگاه ارومیه / معدل 15

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1394
  چاپ مقاله بررسی اثر تکنولوژی هردل به عنوان تیمار غیر حرارتی بر ماندگاری آب سیب و پرتقال تازه در سومین همایش سراسری کشاورزی و منابع طبیعی پایدار
 • 1394
  چاپ مقاله کاربرد تکنولوژی هردل در علوم و صنایع غذایی در سومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار
 • 1393
  چاپ مقاله کاربرد شبکه عصبی مصنوعی در علوم و صنایع غذایی در اولین کنگره سراسری فناوری های نوین ایران
 • 1392
  شرکت در کارگاه آموزشی GMP & HACCP در دانشگاه ارومیه
https://.com