مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی ارشد بهداشت مواد غذایی
    گرایش با منشا دامی /دانشگاه دانشگاه آتاتورک ترکیه ارزوروم
https://.com