مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد سنجش از دور سیستم اطلاعات جغرافیایی
  گرایش آب و خاک /دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد / معدل 18.14
 • 1382 تا 1386
  کارشناسی مهندسی کشاورزی
  گرایش زراعت و اصلاح نباتات /دانشگاه ازاد اسلامی واحد اهواز / معدل 16

پیشینه شغلی

 • مرداد ۱۳۹۵ تا مهر ۱۳۹۵
  شرکت نیکو اندیشان جنوب
  امور دفتری
 • خرداد ۱۳۹۳ تا اردیبهشت ۱۳۹۵
  شرکت پویای ابتکار پیشه
  امور دفتری
 • تیر ۱۳۹۱ تا اردیبهشت ۱۳۹۳
  سازمان منابع طبیعی شهرستان مسجدسلیمان
  فنی مهندسی
 • آبان ۱۳۸۷ تا خرداد ۱۳۹۱
  بانک کشاورزی
  کارشناس بیمه محصولات کشاورزی اهواز( کار با دستگاه GPS تایید محدوده اراضی بیمه شده)
 • آبان ۱۳۸۶ تا شهریور ۱۳۸۷
  سازمان حفظ نباتات
  کارشناس سازمان حفظ نباتات

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1395
 • 1395
  سوابق علمی پژوهشی: - (بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهرستان اهواز)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی
 • 1394
  بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهرستان اهواز)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی
 • 1394
  مقاله بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهرستان اهواز)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی
 • 1394
  بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهرستان اهواز)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی
 • 1394
  (بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا)
 • 1394
  - (بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهرستان اهواز)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی
 • 1394
  مقالات: - (بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهرستان اهواز)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی
 • 1394
  سوابق علمی پژوهشی: - (بررسی تغییرات پوشش گیاعی با استفاده از سنجش از راه دوررگرسیون لوجستیک)0مطالعه موردی :منطقه گلپایگان)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - بررسی تغییرات رودخانه کارون و پیش بینی آن به روش زنجیره مارکوف(مطالعه موردی شهرستان اهواز)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - معرفی پتانسیل های شهرستان اندیکا جهت توسعه اکوتوریسم (مطالعه موردی شهرستان اندیکا)) خرداد1395 در همایش ملی (آینده پژوهی توسعه ملی ایران در بستر جغرافیا) - راهکارهای مدیریتی اکوتوریسم در منطقه حفاظت شده شیمبار با استفاده از مدل SWOT 1394/11/09 در همایش سراسری محیط زیست ، انرژی و پدافند زیستی

پروژه ها

 • 1393
  تهیه نقشه گردشگری شهرستان اندیکا
  کارشناس طراح GIS

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: GIS
 • تعیین سیستم موقعیت جهانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: GPS
 • پردازش پیشرفته تصاویر رقومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار ادریسی(IDRISI Selva) و ENVI و Google Eart ،
 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک: AUTOCAD
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: SPSS
 • گوگل ارث
  100% Complete
  عنوان مدرک: Google Eart
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار ArcGIS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • GPS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ENVI
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Map source
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ICDL1
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • IDRISI Selva
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Google Eart
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)
  100% Complete
  عنوان مدرک: GIS
 • تعیین سیستم موقعیت جهانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: GPS
 • پردازش پیشرفته تصاویر رقومی
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار ادریسی(IDRISI Selva) و ENVI و Google Eart ،
 • اتوکد
  60% Complete
  عنوان مدرک: AUTOCAD
 • نرم افزار آماری SPSS
  80% Complete
  عنوان مدرک: SPSS
 • گوگل ارث
  100% Complete
  عنوان مدرک: Google Eart
 • مهارت های هفت گانه ICDL
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com