مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1391
  کارشناسی ارشد علوم آموزشی
  گرایش تکنولوژی آموزشی /دانشگاه علامه طباطبایی / معدل 16.25

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  شرکت حمل ونقل ریلی رجاء
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس برنامه ریزی و ارزیابی آموزشی
 • فروردین ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  سازمان صنایع دفاع
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس آموزش
 • فروردین ۱۳۸۸ تا فروردین ۱۳۹۱
  سازمان بهزیستی استان تهران
  منابع انسانی و آموزش/ مربی آموزشی
 • فروردین ۱۳۸۴ تا فروردین ۱۳۹۵
  سازمان میراث فرهنگی
  منابع انسانی و آموزش/ کارشناس نیاز سنجی آموزشی

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  طراحی آموزشی دانشگاه مدرس
 • 1389
  مدارس هوشمند

پروژه ها

 • 1395
  نیاز شنجی مدیران شرکت رجاء
  مجری
 • 1394
  تحلیلی ابعاد حرفه ای و روانشناختی مشاغل
  مجری
 • 1393
  طراحی و تولید کتب آمزشی شرکت رجاء
  مجری
 • 1392
  نیاز سنجی آموزشی سازمان صنایع دفاع
  مجری

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تولید محتوای چاپی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مصور سازی کتب آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیاز سنجی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آسیب شناسی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیلی مشاغل سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اجرا و مدیریت دوره های آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار آموزش ایده
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Adobe Flash Professional
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • طراحی و تولید محتوای الکترونیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • طراحی و تولید محتوای چاپی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مصور سازی کتب آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نیاز سنجی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آسیب شناسی آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • تحلیلی مشاغل سازمانی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • اجرا و مدیریت دوره های آموزشی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com