مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1381 تا 1386
    کارشناسی اقتصاد
    /دانشگاه آزاد اسلامی فیروزکوه / معدل 12.13

پیشینه شغلی

  • اردیبهشت ۱۳۹۰ تا دی ۱۳۹۱
    شرکت رزشتاک
    کارگر ساده
https://.com