مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1382 تا 1387
  کارشناسی مدیریت دولتی
  /دانشگاه پیام نور / معدل 14

پیشینه شغلی

 • مهر ۱۳۹۲ تا مهر ۱۳۹۴
  شرکت خصوصی. دکوراسون
  مالی و حسابداری/ مسؤول دفتر

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مشتری مداری

ابزار و نرم افزار

 • حسابدار ملی
  100% Complete
  عنوان مدرک: رایانه کار حسابدار ملی
 • ICDL1,2
  100% Complete
  عنوان مدرک: فنی و حرفه ای

زبان

 • انگلیسی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com