مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1387 تا 1391
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج / معدل 15.9

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۳ تا هم اکنون
  اطلاعات فناوری جهانی پارس
  مالی و حسابداری/ کارشناس مالی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار هلو
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • نرم افزار نوسا
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • نرم افزار مالی هلو
  100% Complete
  عنوان مدرک: نرم افزار هلو
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Internet
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com