مختصری از من

دارنده مدرک ماساژ ورزشی از فدراسیون پزشکی ورزشی

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی تربیت بدنی
  گرایش مربیگری ورزشی /دانشگاه شهید چمران کرمان / معدل 13.73

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • مربیگری آمادگی جسمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مربیگری فدراسیون پزشکی ورزشی - ورزشهای همگانی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک: ICDL 1 مجتمع فنی تهران
دانش تخصصی
 • مربیگری آمادگی جسمانی
  100% Complete
  عنوان مدرک: گواهینامه مربیگری فدراسیون پزشکی ورزشی - ورزشهای همگانی
https://.com