مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی ارشد مهندسی فناوری اطلاعات
    گرایش مدیریت /دانشگاه صنعتی امیرکبیر / معدل 19
  • 1384 تا 1388
    کارشناسی مهندسی فناوری اطلاعات
    /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 1730
https://.com