مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا 1395
  کارشناسی حسابداری
  گرایش حسابرسی /دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی / معدل 19.23
 • 1390 تا 1392
  کارشناسی برق
  گرایش اکترونیک /دانشگاه موسسه غیرانتفاعی کارون / معدل 16.23

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا هم اکنون
  کمارج صنعت پارس
  مالی و حسابداری/ مدیر عامل

  توضیحات: به مدت 4سال مدیر رکت کمارج صنعت پارسمالی و حسابداری در ش

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس حرفه ای حسابداری حسابرسی

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار
  20% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • حسابداری
  100% Complete
  عنوان مدرک: کارشناس حرفه ای حسابداری حسابرسی
https://.com