مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1394
  کارشناسی امار
  /دانشگاه آزاد تهران مرکزی / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • spss-R-minitab-matlab
  60% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  40% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آفیس
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com