مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1395 تا 1389
  کارشناسی مديريت بازرگاني
  /دانشگاه اروميه
 • 1393 تا 1393
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین الملل /دانشگاه تبریز

نقاط قوت رفتاری

 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
 • فرانسوی
  20% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com