مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد بیوتکنولوژی ( زیست فناوری )
  گرایش میکروبی /دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز / معدل 1821
 • 1390 تا 1394
  کارشناسی بیوتکنولوژی ( زیست فناوری)
  /دانشگاه آزاد اسلامی یزد / معدل 1750

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تدبیر / فهم سیاسی
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مدیریت تعارض
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • آشنایی با روش های رنگ آمیزی و کشت میکروب ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک: Advanced PCR
 • طراحی پرایمر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Advanced primer design
 • Real-Time PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک: Advanced Real-Time PCR
 • غربال گری ژنتیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: The Introduction of screening tests
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اصول عصاره گیری گیاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روش جداسازی و شناسایی و گروه بندی باکتری ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روش FISH
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوانفورماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • SPSS
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Minitab
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Outlook
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Visio
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • آشنایی با روش های رنگ آمیزی و کشت میکروب ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک: Advanced PCR
 • طراحی پرایمر
  100% Complete
  عنوان مدرک: Advanced primer design
 • Real-Time PCR
  100% Complete
  عنوان مدرک: Advanced Real-Time PCR
 • غربال گری ژنتیکی
  100% Complete
  عنوان مدرک: The Introduction of screening tests
 • مقاله نویسی و ویراستاری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با اصول عصاره گیری گیاهی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روش جداسازی و شناسایی و گروه بندی باکتری ها
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • آشنایی با روش FISH
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • بیوانفورماتیک
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com