مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1394 تا هم اکنون
    کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
    گرایش بهینه سازی سیستم ها (صنایع) /دانشگاه علم و فرهنگ / معدل 18.13
  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی صنایع
    /دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل / معدل 16.7
https://.com