مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1392
    کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
    گرایش صنایع /دانشگاه علم و صنعت ایران / معدل 18.81
  • 1385 تا 1389
    کارشناسی مهندسی صنایع
    گرایش تولید صنعتی /دانشگاه شهید باهنر کرمان / معدل 16.75
https://.com