مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1391 تا 1392
    کارشناسی ارشد مهندسی صنایع
    گرایش اقتصادی اجتماعی /دانشگاه امیرکبیر / معدل 16
https://.com