مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1390 تا 1393
  کارشناسی حسابداری
  /دانشگاه پیام نور ملارد / معدل 15.46

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۴ تا دی ۱۳۹۵
  اطعمه پارس
  مالی و حسابداری/ مسئول انبار

  توضیحات: انبار دار و مسئول انبارهای شرکت از نظر مواد و محصول

 • فروردین ۱۳۹۳ تا فروردین ۱۳۹۴
  اطعمه پارس
  مالی و حسابداری/ حقوق و دستمزد
 • اردیبهشت ۱۳۹۱ تا فروردین ۱۳۹۳
  اطعمه پارس
  مالی و حسابداری/ حسابداری خریدوفروش

  توضیحات: مسئول صدور فاکتور خرید وفروش و خدمات

 • اردیبهشت ۱۳۸۸ تا اردیبهشت ۱۳۹۱
  اطعمه پارس
  مالی و حسابداری/ مسئول تنطیم امار تولید و ورود وخروج
 • فروردین ۱۳۸۸ تا دی ۱۳۹۵
  شرکت اطعمه پارس
  مالی و حسابداری/ انبار دار _صدور فاکتور خریدوفروش _حقوق و دستمزد

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • فوتبال _پیاده روی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • رهبری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • سیستم مالی وانبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حقوق و دسنمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم حقوق ودستمزد تدبیر و همکاران
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نرم افزار مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک: دوره مالی همکاران سیستم
 • سیستم انبار تدبیر
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی _3سال
 • سیستم حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک: تجربی _سیستم پیرول _1 سال

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • سیستم مالی وانبار
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • سیستم حقوق و دسنمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک: سیستم حقوق ودستمزد تدبیر و همکاران
 • محاسبات حقوق و دستمزد
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدیریت انبار و کنترل موجودی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • حسابداری مالی همکاران سیستم
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com