مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1392
  کارشناسی اتاق عمل
  گرایش اتاق عمل /دانشگاه سراسری شاهرود / معدل 16

پیشینه شغلی

 • بهمن ۱۳۹۳ تا اسفند ۱۳۹۴
  بیمارستان امام خمینی
  پزشکی درمانی/پرستاری// اتاق عمل
 • اسفند ۱۳۹۲ تا دی ۱۳۹۳
  بیمارستان اختر
  پزشکی درمانی/پرستاری// اتاق عمل
https://.com