مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1393
    کارشناسی کامپیوتر
    گرایش نرم افزار /دانشگاه خاوران / معدل 18.32
https://.com