مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1382 تا 1386
    کارشناسی مهندسی شیمی
    گرایش نساجی(علوم الیاف) /دانشگاه کار قزوین / معدل 14
https://.com