مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1394 تا هم اکنون
  کارشناسی ارشد ترزیت بدنی
  گرایش فیزیولوژی_ورزشی /دانشگاه آزاد

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • خود مدیریتی
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • پرستاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرس دروس بالینی پرستاری

ابزار و نرم افزار

 • کاپمیوتر
  60% Complete
  عنوان مدرک: icdl

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • پرستاری
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرس دروس بالینی پرستاری
https://.com