مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1395
    کارشناسی گرافیک
    گرایش گرافیک /دانشگاه هنر اصفهان / معدل 16

ابزار و نرم افزار

  • نرم افزار کرل و فتوشاپ
    20% Complete
    عنوان مدرک:
https://.com