مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1388 تا 1391
  کارشناسی مدیریت بازرگانی
  گرایش بازاریابی و فروش /دانشگاه واحد ازاد اسلامی اهواز

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • گذراندن دوره های مدیریت فروش روابط عمومی فروش بازاریایب و فروش هندلینگ تخصصی تیم فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک: دریافت گواهینامه های Certificate بین المللی
دانش تخصصی
 • گذراندن دوره های مدیریت فروش روابط عمومی فروش بازاریایب و فروش هندلینگ تخصصی تیم فروش
  100% Complete
  عنوان مدرک: دریافت گواهینامه های Certificate بین المللی
https://.com