مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم ریاضی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

  • کمک به مردم-ناراحتی از اوضاع نابسامان جامعه

نقاط قوت رفتاری

  • توسعه دیگران (منتورینگ)
  • توسعه فردی (خود توسعه ای)
  • حل مسئله و تصمیم گیری
  • خود مدیریتی
  • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
  • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
https://.com