مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • شبکه سازی / شریک شدن
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی
 • مشتری مداری

دانش تخصصی

 • خیاطی نازک دوزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم خیاطی
دانش تخصصی
 • خیاطی نازک دوزی
  100% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم خیاطی
https://.com