مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1391 تا 1394
  کارشناسی مکانیک
  گرایش حرارت و سیالات /دانشگاه دانشکده فنی ومهندسی ازاد مشهد

دانش تخصصی

 • تاسیسات مکانیکی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مکانیک سیالات
دانش تخصصی
 • تاسیسات مکانیکی
  40% Complete
  عنوان مدرک: مکانیک سیالات
https://.com