مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1393 تا 1396
    کارشناسی ارشد مهندسی کامپوزیت
    گرایش کامپوزیت زمینه پلیمری /دانشگاه صنعتی مالک اشتر
  • 1388 تا 1393
    کارشناسی مهندسی پلیمر
    گرایش صنایع پلیمر /دانشگاه صنعتی امیرکبیر
https://.com