مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1395 تا 1395
    دیپلم کارودانش
    گرایش برق _ کامپیوتر / معدل 13

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۹۰ تا شهریور ۱۳۹۵
    کیان بسپار
    عملیات و تولید/تعمیر و نگهداری/ اپراتور تزریق پلاستیک
https://.com