مختصری از من

نقاط قوت رفتاری

 • تعهد و انگیزه خدمت
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • دوره های NDT:تست های غیر مخرب ١.رادیوگرافی تفسیر فیلم RTI level I,II ٢.تست امواج مافوق صوت UT level I,II ٣.بازرسی و نظارت چشمی VT level I,II ٤.بازرسی جوش CWI level I,II
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدرک لوله کشی و نصب دستگاههای حرارتی درجه 2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • دوره های NDT:تست های غیر مخرب ١.رادیوگرافی تفسیر فیلم RTI level I,II ٢.تست امواج مافوق صوت UT level I,II ٣.بازرسی و نظارت چشمی VT level I,II ٤.بازرسی جوش CWI level I,II
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مدرک لوله کشی و نصب دستگاههای حرارتی درجه 2
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com