مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1386 تا 1395
  دیپلم الکتروتکنیک
  گرایش قدرت / معدل 17

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

دانش تخصصی

 • کارشناسی چاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • کارشناسی چاپ
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com