مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1392 تا 1395
  کارشناسی شیمی
  گرایش کاربردی /دانشگاه آزاد اسلامی / معدل 15.2

سوابق آموزشی پژوهشی

 • 1392
  تدریس زبان در سطح پایه به مدت یک سال

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • انعطاف پذیری
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خود مدیریتی
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

ابزار و نرم افزار

 • ICDL
  100% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک: مدرک پیشرفته زبان انگلیسی
https://.com