مختصری از من

پیشینه شغلی

  • فروردین ۱۳۸۴ تا اردیبهشت ۱۳۸۵
    شرکت ایران دوچرخ
    منابع انسانی و آموزش/ کارشناس امور اداری
https://.com