مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1393 تا 1395
  کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی
  گرایش بازرگانی بین المللی /دانشگاه ازاد واحد ابهر / معدل 18.9
 • 1380 تا 1384
  کارشناسی مدیریت
  گرایش مدیریت صنعتی /دانشگاه سراسری یزد / معدل 14.5

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • توسعه دیگران (منتورینگ)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری

دانش تخصصی

 • فروش و مدیریت فروش و بازاریابی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • Microsoft Office
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • فروش و مدیریت فروش و بازاریابی صنعتی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com