مختصری از من

سوابق تحصیلی

 • 1389 تا 1392
  کارشناسی ارشد عمران
  گرایش راه و ترابری /دانشگاه تهران جنوب
 • 1383 تا 1386
  کارشناسی عمران
  گرایش ساختمان /دانشگاه هرمزگان

پیشینه شغلی

 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  شرکت رهاب زاگرس
  کارتوگراف حرفه ای
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مهندسین مشاور خاک راه آزما
  محاسب
 • فروردین ۱۳۹۵ تا فروردین ۱۳۹۵
  مهندسین مشاور پیمایش گستر
  مدیر بخش کارتوگرافی
 • فروردین ۱۳۸۲ تا بهمن ۱۳۸۶
  شرکت پیمایش گستر
  کارتوگراف

نقاط قوت رفتاری

 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • خلاقیت و نوآوری
 • رهبری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

دانش تخصصی

 • مهندسی عمران - نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راهسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی ترافیک و حمل ونقل
  80% Complete
  عنوان مدرک:

ابزار و نرم افزار

 • نر افزار SDR MAPPING
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Autodesk AutoCAD Civil 3D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Word
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Excel
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Power Point
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ArcGIS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Photoshop
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • AutoCAD
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • Microsoft Project
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • PIX4D
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Global Mapper
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Leica Geo Office
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • photomod
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • Agisoft PhotoScan
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • ETABS
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAP 2000
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • SAFE
  80% Complete
  عنوان مدرک:

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک:
دانش تخصصی
 • مهندسی عمران - نقشه برداری
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی عمران
  80% Complete
  عنوان مدرک:
 • راهسازی
  100% Complete
  عنوان مدرک:
 • مهندسی ترافیک و حمل ونقل
  80% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com