مختصری از من

سوابق تحصیلی

  • 1390 تا 1394
    کارشناسی مهندسی تکنولوژی جوش
    گرایش جوش /دانشگاه مرکز جامع علمی کاربردی علوم وفنون قزوین / معدل 13.1
https://.com