مختصری از من

افتخارات

 • 1382
  کسب مقام بهترین بازی در تئاتر دوره راهنمائی

علایق و فعالیت های داوطلبانه

 • بازيگري
 • ورزش های رزمی
 • موسیقی

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)

زبان

 • انگلیسی
  80% Complete
  عنوان مدرک: دیپلم کانون زبان ایران
https://.com