مختصری از من

پروژه ها

 • 1395
  hookup & comissionig فاز 19aو 19c و20
  غواص

  توضیحات: عسلویه با شرکت فاتحان اعماق دریا

 • 1394
  sratup فاز 18
  غواص

  توضیحات: عسلویه با شرکت فاتحان اعماق دریا

 • 1394
  نصب بارج بامپرهای فاز 12 و 17 و 18
  غواص

  توضیحات: عسلویه با شرکت فاتحان اعماق دریا

 • 1393
  استخراج سرب
  غواص

  توضیحات: خورموسی با شرکت دریاکوش

 • 1392
  نصب لوله کلر،جوش،برش،سیمان، پیچ ور پلاک،منجیت
  غواص

  توضیحات: خورموسی با شرکت دریاکوش

 • 1392
  لوله گذاری 50 اینچ
  غواص

  توضیحات: فاز 21 خشکی با شرکت دلتا

 • 1392
  hookup & comissionig فاز 17
  غواص

  توضیحات: عسلویه با شرکت فاتحان اعماق دریا

 • 1392
  باز کردن دریچه سی چست ابوذر114 مستقر در فاز 17
  غواص

  توضیحات: عسلویه باشرکت فاتحان اعماق دریا

نقاط قوت رفتاری

 • ارتباطات
 • استراتژی محوری (تفکر راهبردی)
 • انعطاف پذیری
 • تاثیر گذاری / مذاکره
 • تعهد و انگیزه خدمت
 • توسعه فردی (خود توسعه ای)
 • حل مسئله و تصمیم گیری
 • مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری)
 • کار تیمی (روحیه مشارکتی)
 • مسئولیت پذیری و پاسخگویی

زبان

 • انگلیسی
  60% Complete
  عنوان مدرک:
https://.com