تلنت یاب در سال 95 سال نو مبارک Show Waypoints Show Trail

فرصت های شغلی

کارشناس ارشد/خبره
اعمال فیلتر حذف فیلترها

26 فرصت شغلی یافت شد.

بر اساس شهر

1
1
1
60
1
نمایش بیش تر

بر اساس سطح ارشدیت

3
46
26
4
3

بر اساس گروه شغلی

11
3
3
9
13
9
19
1
2
1
1
10
نمایش بیش تر

بر اساس نوع صنعت

32
3
5
نمایش بیش تر
اعمال فیلتر
فرصت شغلی شهر استخدام در
1 بازاریابی مالی تهران شرکت معتبر در حوزه مالی
2 متخصص علم داده و یادگیری ماشین تهران تلنت یاب
3 Network Expert Tehran & Karaj آواگستر
4 Sales Expert/Account Manager Tehran & Karaj آواگستر
5 NOC Call Center Tehran آواگستر
6 HR Generalist Tehran آواگستر
7 Marketing Expert Tehran آواگستر
8 Full-Stack Developer Tehran آواگستر
9 Accountant Tehran آواگستر
10 NOC Expert Tehran آواگستر
11 سرپرست فروش - اصفهان اصفهان یونیلیور
12 سرپرست فروش - زاهدان زاهدان یونیلیور
13 سرپرست فروش - تبریز تبریز یونیلیور
14 سرپرست فروش - کرج کرج یونیلیور
15 سرپرست فروش تهران یونیلیور
16 حسابدار ارشد بیمه و مالیات تهران یونیلیور
17 کارشناس تحقیقات و بازار تهران پیشگامان توسعه ارتباطات
18 کارشناس طراحی و توسعه شبکه تهران پیشگامان توسعه ارتباطات
19 کارشناس امنیت شبکه تهران پیشگامان توسعه ارتباطات
20 کارشناس برنامه ریزی استراتژیک تهران پیشگامان توسعه ارتباطات
21 Call Center Senior Specialist Tehran شاتل
22 مشاور در حوزه مدیریت و مالی تهران سابین فاینانس
23 کارشناس حسابرسی داخلی تهران گروه صنعتی گلرنگ
24 حسابدار تهران کارگزاری اقتصاد بیدار
25 منابع انسانی تهران کارگزاری اقتصاد بیدار
26 مشاور عرضه و پذیرش تهران کارگزاری حافظ