فرصت های شغلی

تازه فارغ التحصیلان
اعمال فیلتر حذف فیلترها

4 فرصت شغلی یافت شد.

بر اساس شهر

1
1
1
67
1
نمایش بیش تر

بر اساس سطح ارشدیت

4
50
28
4
3

بر اساس گروه شغلی

12
4
1
1
4
9
18
7
18
1
2
1
1
10
نمایش بیش تر

بر اساس نوع صنعت

1
36
2
1
5
نمایش بیش تر
اعمال فیلتر