فرصت های شغلی

تازه فارغ التحصیلان
اعمال فیلتر حذف فیلترها

7 فرصت شغلی یافت شد.

بر اساس شهر

1
2
70
2
1
نمایش بیش تر

بر اساس سطح ارشدیت

7
67
13
3
1

بر اساس گروه شغلی

12
8
3
5
17
9
22
1
9
نمایش بیش تر

بر اساس نوع صنعت

2
1
39
2
4
نمایش بیش تر