فرصت شغلی

استخدام سرپرست انبار (مشهد)

شرکت کیلا

سطح ارشدیت: سرپرستمدیر اجرایی

گروه شغلی: خرید و تدارکات زنجیره تامین

نوع همکاری: تمام وقت

شهر: مشهد

آدرس: مشهد

حقوق توافقی

وظایف و مسئولیت ها

  • نظارت بر تمام امور تدارکات
  • کنترل ورود و خروج محصولات و کنترل موجودی
  • نظارت بر تمام مراحل و سیاست های عملیاتی
  • مانیتور کردن سفارشات برگشت
  • حل مشکلات تدارکات، انبار و توزیع
  • داشتن سابقه کار مرتبط

الزامات

رشته تحصیلی: مهندسی صنایع، مدیریت و سایر رشته های مرتبط

مقطع تحصیلی: کارشناسیکارشناسی ارشد

جنسیت: مرد

الزامات: ۳ سال در زمینه مرتبط

بازه سنی: 30 تا 45سال


حوزه دانش تخصصی:
آشنایی با مفاهیم انبار و تدارکات / پیشرفته

ابزار و نرم افزار:
آفیس / متوسط

زبان:
انگلیسی / متوسط

مهارت های مورد نیاز:
ارتباطات / انعطاف پذیری / تعهد و انگیزه خدمت / حل مسئله و تصمیم گیری / خود مدیریتی / مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری) / کار تیمی (روحیه مشارکتی) / مدیریت تعارض / مسئولیت پذیری و پاسخگویی


درباره سازمان

ﺷﺮﮐﺖ کیلا ﮐه در اﺑﺘﺪا ﺑه ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ، ﺷﺮوع ﺑه ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد با ﻧﮕﺮش، توان و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮﺳﺴﺎﻧﺶ، اﻣﺮوزه ﺑه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺳﺖ .ھﻢ ا اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋه ای از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘه، ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﮑﻤﻞ از ﺟﻤﻠه واردات، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، آراﯾﺸﯽ، ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

فرصت های شغلی مرتبط