فرصت شغلی

استخدام مدیر فروش (اهواز)

شرکت کیلا

سطح ارشدیت: سرپرستمدیر اجرایی

گروه شغلی: بازاریابی و فروش

نوع همکاری: تمام وقت

شهر: اهواز

آدرس: اهواز

حقوق توافقی

وظایف و مسئولیت ها

  • نظارت بر فعالیت های فروش توزیع و اجرای سیاست های شرکت در شهرهای تحت پوشش
  • جلسات ماهانه، سه ماهه و سالانه تامین کنندگان و توزیع کنندگان کیلا
  • توسعه حجم فروش و پوشش در شهرستانها و مناطق تحت پوشش
  • توسعه سبد توزیع خرده فروشی و ایجاد تیم فروش محصولات جدید و خروج کالا از انبارها
  • نظارت بر فعالیت های فروش در منطقه برای اطمینان از دریافت خدمات رضایت بخش مشتری
  • استخدام نماینده فروش
  • آموزش تیم فروش (آموزش در مورد محصولات و تکنیک های فروش)
  • پیگیری امور مالی برای دریافت چک و اسناد قابل دریافت

الزامات

رشته تحصیلی: مدیریت بازرگانی، بازاریابی، MBA و سایر رشته های مرتبط

مقطع تحصیلی: کارشناسیکارشناسی ارشددکتری

جنسیت: فرقی نمی کند

الزامات: 5 سال در زمینه مرتبط

بازه سنی: 30 تا 55سال


زبان:
انگلیسی / متوسط

مهارت های مورد نیاز:
ارتباطات / انعطاف پذیری / تاثیر گذاری / مذاکره / تعهد و انگیزه خدمت / شبکه سازی / شریک شدن / کار تیمی (روحیه مشارکتی) / مسئولیت پذیری و پاسخگویی / مشتری مداری


الزامات با اهمیت بالا:
دارای حداقل 4 سال تجربه در زمینه توزیع FMCG

درباره سازمان

ﺷﺮﮐﺖ کیلا ﮐه در اﺑﺘﺪا ﺑه ﻋﻨﻮان ﯾﮏ ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺨﺶ ﮐﻮﭼﮏ، ﺷﺮوع ﺑه ﮐﺎر ﮐﺮده ﺑﻮد با ﻧﮕﺮش، توان و ﺗﺨﺼﺺ ﻣﻮﺳﺴﺎﻧﺶ، اﻣﺮوزه ﺑه ﯾﮑﯽ از ﺑﺰرﮔﺘﺮﯾﻦ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪﺗﺮﯾﻦ ﺷﺮﮐﺘﮭﺎی ﭘﺨﺶ ﺳﺮاﺳﺮی در اﯾﺮان ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه ﺳﺖ .ھﻢ ا اﮐﻨﻮن اﯾﻦ ﮔﺮوه ﺷﺎﻣﻞ ﻣﺠﻤﻮﻋه ای از ﺷﺮﮐﺖ ھﺎی واﺑﺴﺘه، ﺑﺎ ﺗﺨﺼﺺ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻣﮑﻤﻞ از ﺟﻤﻠه واردات، ﺑﺎزارﯾﺎﺑﯽ و ﻓﺮوش ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ، آراﯾﺸﯽ، ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ و داروﯾﯽ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.