فرصت شغلی

استخدام برنامه نویس Net.

شرکت پارمیک

سطح ارشدیت: کارشناس

گروه شغلی: نرم افزار و فناوری اطلاعات

نوع همکاری: تمام وقت

شهر: تهران

آدرس: تهران، خیابان آزادی، محدوده دانشگاه شریف

حقوق توافقی

وظایف و مسئولیت ها

  • طراحی وب سایت با استفاده از تکنولوژی های روز

الزامات

رشته تحصیلی: مهندسی کامپیوتر

مقطع تحصیلی: کارشناسی

جنسیت: فرقی نمی کند

بازه سنی: 20 تا 35سال


حوزه دانش تخصصی:
برنامه نویسی / پیشرفته

ابزار و نرم افزار:
jquary / پیشرفته
html۵ و css۳ / پیشرفته
asp.net mvc / پیشرفته
sql server / پیشرفته
C / پیشرفته

زبان:
انگلیسی / متوسط

مهارت های مورد نیاز:
انعطاف پذیری / تعهد و انگیزه خدمت / توسعه فردی (خود توسعه ای) / حل مسئله و تصمیم گیری / خلاقیت و نوآوری / خود مدیریتی / مدیریت فشار و استرس (انطباق پذیری) / کار تیمی (روحیه مشارکتی) / مسئولیت پذیری و پاسخگویی / مشتری مداری


درباره سازمان

ﺷﺮﮐﺖ ﭘﺎرﻣﯿﮏ ﺑﺎ ﻫﺪف ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت و ﺧﺪﻣﺎت ﻧﻮآوراﻧﻪ ﺑﺮﭘﺎﯾﻪ داﻧﺶ و ﻓﻨﺎوري روز ﺑﺎ ﻧﺎم راﻫﯿﺎن ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻧﺮم اﻓﺰار در ﺳﺎل 1385 درﺗﻬﺮان ﺷﺮوع ﺑﻪ ﮐﺎرﮐﺮد و درﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﮐﺎر ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻃﺮح ﻫﺎي داﻧﺶ ﺑﻨﯿﺎن ﺑﻪ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺮﮐﺰ رﺷﺪ ﻓﻨﺎوري ﻫﺎي ﭘﯿﺸﺮﻓﺘﻪ داﻧﺸﮕﺎه ﺻﻨﻌﺘﯽ ﺷﺮﯾﻒ درآﻣﺪ و ﺑﺎ ﺗﻼش ﻣﺴﺘﻤﺮ و ﺑﻬﺮه ﻣﻨﺪي از ﺗﺠﺮﺑﻪ و ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪي ﻫﺎي ﻧﯿﺮوﻫﺎي ﻣﺘﺨﺼﺺ ﺗﻮاﻧﺴﺖ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﺧﻮد را در زﻣﯿﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﮔﺴﺘﺮش دﻫﺪ.