فرصت های شغلی

کارشناس ارشد/خبره
اعمال فیلتر حذف فیلترها

27 فرصت شغلی یافت شد.

بر اساس شهر

2
1
1
65
1
نمایش بیش تر

بر اساس سطح ارشدیت

6
50
27
4
3

بر اساس گروه شغلی

11
4
1
1
4
9
20
5
19
1
2
1
3
9
نمایش بیش تر

بر اساس نوع صنعت

1
1
36
2
1
5
نمایش بیش تر
اعمال فیلتر
فرصت شغلی شهر استخدام در
1 کارشناس تولید محتوا تهران خدمات گردشگری الکترونیک ایرسا (دانش بنیان)
2 متخصص علم داده و یادگیری ماشین تهران تلنت یاب
3 Sales Expert/Account Manager Tehran & Karaj آواگستر
4 NOC Call Center Tehran آواگستر
5 HR Generalist Tehran آواگستر
6 Marketing Expert Tehran آواگستر
7 Full-Stack Developer Tehran آواگستر
8 Accountant Tehran آواگستر
9 NOC Expert Tehran آواگستر
10 Network Expert Tehran & Karaj آواگستر
11 سرپرست فروش - اصفهان اصفهان یونیلیور
12 سرپرست فروش - زاهدان زاهدان یونیلیور
13 سرپرست فروش - تبریز تبریز یونیلیور
14 سرپرست فروش - کرج کرج یونیلیور
15 سرپرست فروش تهران یونیلیور
16 حسابدار ارشد بیمه و مالیات تهران یونیلیور
17 کارشناس تحقیقات و بازار تهران پیشگامان توسعه ارتباطات
18 کارشناس طراحی و توسعه شبکه تهران پیشگامان توسعه ارتباطات
19 کارشناس امنیت شبکه تهران پیشگامان توسعه ارتباطات
20 کارشناس برنامه ریزی استراتژیک تهران پیشگامان توسعه ارتباطات
21 Call Center Senior Specialist Tehran شاتل
22 کارشناس بازرگانی تهران توسعه فن افزار توسن
23 مشاور در حوزه مدیریت و مالی تهران سابین فاینانس
24 کارشناس حسابرسی داخلی تهران گروه صنعتی گلرنگ
25 حسابدار تهران کارگزاری اقتصاد بیدار
26 منابع انسانی تهران کارگزاری اقتصاد بیدار
27 مشاور عرضه و پذیرش تهران کارگزاری حافظ