فرصت های شغلی

تازه فارغ التحصیلان
اعمال فیلتر حذف فیلترها

4 فرصت شغلی یافت شد.

بر اساس شهر

71
نمایش بیش تر

بر اساس سطح ارشدیت

4
53
16
7
2

بر اساس گروه شغلی

11
5
4
2
20
6
18
2
1
2
2
9
نمایش بیش تر

بر اساس نوع صنعت

2
1
35
2
5
نمایش بیش تر
اعمال فیلتر