آزمون: تست شخصیت مایرز-بریگز (MBTI)

15 دقیقه 104383 آزمون موفق

شاخص نوع مایرز-بریگز (Myers-Briggs Type Indicator) که عموما و به اختصار (MBTI) شناخته می شود، یکی از مطرح ترین تست ها در زمینه شناسایی شخصیت و تیپ های شخصیتی است. تست شخصیت شناسی MBTI شامل چهار مقیاس دو قطبی است که به هر قطب یک ترجیح شخصیتی گفته می شود. این موارد  شامل سبک تعاملات اجتماعی (برونگرایی E – درونگرایی I)، سبک جمع آوری اطلاعات (شهودی N – حسی S)، سبک ارزیابی و تصمیم گیری( احساسی F _ منطقی T) و سبک هدایت و برخور با جهان خارج (ادراکی P – قضاوتی J) است. از ترکیب چهار مولفه اصلی شکل دهند شخصیت، 16 تیپ شخصیتی قابل استخراج است. 

توجه: تست شخصیت MBTI جزو مجموعه تست های روانشناسی  رایگان تلنت یاب بوده و شامل تفسیر تفصیلی هسته پژوهشی روانشناسی صنعتی دانشگاه علامه طباطبائی نمی باشد. 


در صورت تمایل جهت ذخیره نتایج آزمون در پروفایل شخصی ابتدا از قسمت ورود کاربران وارد شده و سپس آزمون را انجام دهید.
0
1 عبارات
2 عبارات
3 عبارات
4 عبارات
5 عبارات
6 عبارات
7 عبارات
8 عبارات
9 عبارات
10 عبارات
11 عبارات
12 عبارات
13 عبارات
14 عبارات
15 عبارات
16 عبارات
17 عبارات
18 عبارات
19 عبارات
20 عبارات
21 عبارات
22 عبارات
23 عبارات
24 عبارات
25 عبارات
26 عبارات
27 عبارات
28 عبارات
29 عبارات
30 عبارات
31 عبارات
32 عبارات
33 عبارات
34 عبارات
35 عبارات
36 عبارات
37 عبارات
38 عبارات
39 عبارات
40 عبارات
41 عبارات
42 عبارات
43 عبارات
44 عبارات
45 عبارات
46 عبارات
47 عبارات
48 عبارات
49 عبارات
50 عبارات
51 عبارات
52 عبارات
53 عبارات
54 عبارات
55 عبارات
56 عبارات
57 عبارات
58 عبارات
59 عبارات
60 عبارات


در صورتی که مایلید یک نسخه از خروجی آزمون برای شما ارسال گردد، آدرس ایمیل خود را در قسمت زیر وارد نمایید.